Telefonos ügyfélszolgálat 10:00-18:00-ig érhető el: +36-20/8216206

E-mailes érdeklődés, jelentkezés: info@csabitasakademia.com

—————————————

Általános szerződési feltételek

Szolgáltató:

Tudásguru kft
1064 Bp, Vörösmarty utca 64 fszt8

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Tudásguru kft a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.csabitasakademia.com honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Tudásguru kft

Székhely: 1064 Bp, Vörösmarty utca 64 fszt8

Adószám: 24215442-1-42

Email cím: csetesz@gmail.com

Telefonszám: +36208216206

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató önfejlesztéssel kapcsolatos online oktatóanyagokat szolgáltat.

A Szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevő megrendelők sikeresebbek legyenek kommunikációban, magánéletükben, társkeresésben, célkitűzésben és az élet minden területén.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag -nak lehetősége van megvásárolni a Szolgáltatóttól a Szolgáltatáson keresztül igénybevehető oktatóanyagokat. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített oktatóanyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Csete Szemesi Győző egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik társkereséssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.csabitasakademia.com weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje. Ezt visszaigazoló email formájában automatikusan teszi.

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett jelentkezést indoklás nélkül elutasítsa (pl. betegség esetén). Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 1. A szolgáltatás díja.

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató az Oktatóanyag menüpontban tájékoztatja az érdeklődőket, akik a megfelelő csomag kiválasztásával jelentkezhetnek a szolgáltatás igénybevételére.

 1. Számlázás

A Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a jelentkezés útján megadott emailcímre küldi el. A Tag az elektronikus számla kiállítását elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Tag (jelentkező) a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a info@csabitasakademia.com emailcímre elküldve kezdeményezheti.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy www.csabitasakademia.com weboldal, annak elemei és az azon található digitális anyagok (videók, ebookok, hanganyagok, hírlevelek) keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti:

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

 1. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Sigmanet Kft, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

DotRoll Kft, 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://csabitasakademia.com/kapcsolat/ weboldalon.

—————————————

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Tudásguru kft a www.csabitasakademia.com internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Tudásguru kft

Székhely:1064 Bp, Vörösmarty utca 64 fszt8

Adószám:  24215442-1-42

Email cím: csetesz@gmail.com

Telefonszám: +36208216206

 1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 Jelentkezésnél a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Telefonszám

Email cím

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.csabitasakademia.com honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és www.csabitasakademia.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A www.csabitasakademia.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: Tudásguru kft, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 64 fszt8

Email: csetesz@gmail.com

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.csabitasakademia.com weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.